په لغمان ولایت کې ، د طالبانو ترهګریز غو کابل

Other News Kabul
Show more Kabul
Other News Afghanistan
Show more Afghanistan
Other world news
More world news