د کابل له هوايي ډګر څخه د پوځي او ملکي و کابل

Other News by This Author
Show more Hajizada Ajmal
Other News Kabul
Show more Kabul
Other News Afghanistan
Show more Afghanistan
Other world news
More world news