او د کابل په هوایی ډګر کې ، په سلهاو خلک کابل

Other News by This Author
Show more Hajizada Ajmal
Other News Kabul
Show more Kabul
Other News Afghanistan
Show more Afghanistan
Other world news
More world news